Oddělení biomedicínského inženýrství (OBMI)

Oddělení biomedicínského inženýrství (dále OBMI) je zodpovědné za aktivní utváření komplexní technické politiky v oblasti zdravotnické techniky a zavádění nových technologií, technické asistence při zdravotnických výkonech vysoce sofistikovaných technologií a zároveň ostatní podpora zdravotnické techniky ve FN Olomouc. Naše oddělení patří mezi největší pracoviště podobného typu v ČR.

Klinická podpora

Klinická podpora

Technika zasahuje do lékařského prostředí stále důrazněji a spolupráce lékařů s inženýry je v jistých odvětvích již nevyhnutelná. Posláním biomedicínského inženýra pro klinickou část je poskytovat odborně technickou podporu a zázemí při přípravě a následné aplikaci přístrojové techniky na jeho detašovaných klinikách či odděleních. Biomedicínský inženýr tvoří komplementární část lékařského i nelékařského týmu od snímání signálu z pacienta, přenosu, zpracování pacientských dat a jejich organizaci, případně digitalizaci záznamů.

Více v sekci KLINICKÁ PODPORA

Technická podpora

Technická podpora

OBMI má na starost komplexní technickou podporu, kde se podílí na diagnostice a vyhodnocení závady zdravotnických přístrojů (diagnostických, terapeutických a laboratorní techniky). Provádí drobný servis zdravotnických prostředků – interní servisní zásahy, ověření a kalibrace měřidel. V případě dalších kroků komunikuje se servisními techniky či aplikačními speciality.

Dohlíží nad správou a vedením dokumentace zdravotnické techniky dle platné legislativy. OBMI poskytuje odbornou pomoc při zavádění nové zdravotnické techniky. Koncepce rozvoje zdravotnické techniky a integrace s jinými odděleními nemocnice. Důležitou součástí oddělení je edukace zdravotnického personálu v oblasti zdravotnické a přístrojové techniky vyplývající ze zákona.

Příležitostně OBMI vypomáhá u vzdálených konferenčních přenosů a workshopů. Je možná spolupráce na vývoji a konstrukci nových HW či SW modulů. OBMI se podílí na tvorbě havarijních plánů a napomáhá s hodnocením rizik zdravotnické techniky. Mimo to vypomáhá s tvorbou požadavku na výrobce v oblasti kyberbezpečnosti.

Metrologie a laboratorní technika

Metrologie a laboratorní technika

Metrologie ve zdravotnickém zařízení je velice významná, avšak mnohdy se zdá, že i poněkud podceňovaná. Měřidla a zdravotnické prostředky s měřicí funkcí hrají ve zdravotní péči významnou roli, počet těchto měřidel v nemocnicích je vysoký a je nezbytné, aby o tuto oblast pečoval odborně znalý pracovník - metrolog. Sladit požadavky na měřidla ze strany zdravotníků s požadavky a nařízeními vyplívajícími ze zákona - to je oč tu běží.

Na základě vyhodnocení výsledků měření se určuje diagnóza a přistupuje se k léčbě. Také laboratorní medicína (komplement klinických a hygienických laboratoří) požaduje správné měření, klade důraz na návaznost, mezilaboratorní porovnávání zkoušek, referenční materiály a referenční metody. Význam má měření i v oblasti pracovního prostředí ve farmacii či v radiologii. Klasické měření u praktických lékařů představuje zjišťování hmotnosti, krevního tlaku, očního tlaku, tělesné teploty, měření sluchu atd. Důležitou oblastí jsou i měření kvalitativní, na jejichž základě se rozhoduje o dalším léčebném postupu. Ochrana zdraví do značné míry závisí na správných výsledcích měření např. na radiologických pracovištích (ionizující záření).

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

OBMI zodpovídá za koncepci rozvoje zdravotnické techniky, podílí se na tvorbě investičního plánu nemocnice a jeho plnění. Dále se OBMI podílí na veřejných zakázkách z oblasti zdravotnických přístrojů, jedná se především o tvorbu minimální technických podmínek na základě provedených marketingových průzkumů a celkové zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, kde může biomedicínský inženýr uplatit své znalosti trhu se zdravotnickou technikou. Dále je biomedicínský inženýr součástí hodnotící komise pro veřejné zakázky, kde zodpovídá za zhodnocení technických parametrů nabídnutých přístrojů.

Biomedicínský inženýr se účastní oficiálního předání přístrojové techniky na jednotlivá pracoviště, přístroje jsou předávány na základě veřejné zakázky, daru či zápůjčky a naše oddělení zodpovídá za kontrolu předložené dokumentace k přístroji a jeho správnou funkčnost dle minimálních technických požadavků.  Biomedicínský inženýr je dále nedílnou součástí projektového týmu pro žádosti o granty a dotace, kde zodpovídá za vše ohledně zdravotnické techniky.

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Biomedicínští inženýři našeho oddělení se účastní všech fází vědecko-výzkumného procesu, od podávání grantových žádostí a měření pilotních dat, přes náběr a akvizici signálů a obrazových dat, jejich analýzu a vyhodnocení, až po statistické zpracování, vizualizaci a přípravu publikací. Členové Oddělení biomedicínského inženýrství participují na výzkumu řady klinik naší nemocnice i na projektech ve spolupráci s jinými institucemi v ČR (FN Brno, CEITEC, aj.) i zahraniční.

V posledních letech se náš výzkum zaměřuje na oblasti neurověd, neurologie, neurochirurgie, rehabilitace, oční a dalších pracovišť. Naši inženýři se úspěšně podíleli například na optimalizaci sekvencí pro zobrazování pomocí magnetické rezonance (MR), jejich klinickém využití u pacientů s míšní kompresí či na výzkumu týkajícím se hloubkové mozkové stimulace. 

Naše oddělení aktivně podporuje další vzdělávání našich členů a řada našich kolegů proto pokračuje v rámci postgraduálního vzdělávání ve studiu Ph.D. na Technické Univerzitě Ostrava (VŠB-TUO) a Palackého Univerzitě Olomouc (UPOL), či ve studiu Klinického inženýrství v rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). 

Oddělení biomedicínského inženýrství je rovněž otevřeno vedení bakalářských a magisterských prací, v případě zájmu nás kontaktujte. Biomedicínští inženýři se podílí na praktické výuce budoucích lékařů v rámci jejich studijního harmonogramu na LF UPOL.